In de dagelijkse zorg en in de organisatie van het ziekenhuis, is ethiek nooit ver weg.

Ethische zorg en onderzoek

De medewerkers, ongeacht de discipline, worden dagelijks  geconfronteerd met de existentiële en zingevingsvragen van zowel patiënten als hun context.

  • Wat is gezien de omstandigheden de meest verantwoorde zorg?
  • Hoe kunnen we het belang van de patiënt dienen, waarbij we de perspectieven van wat goed is voor anderen niet uit het oog verliezen?
  • Doen wij de goede dingen?
  • Doen wij de dingen goed?
4Ethiekintro

Zorg verlenen op zich is een ethisch geladen activiteit. Zorg is omgaan met de kwetsbaarheid van de mens. Goede zorg is gericht op het bevorderen van het welzijn en de menswaardigheid van zowel patiënt, medewerkers en naasten. Goede zorg vraagt dan ook, ondanks de hectiek van alledag, om technische deskundigheid en relationele afstemming op de zorgvrager en diens context. Maar bovenal vraagt goede zorg ook om ethisch reflectieve competentie.

De Commissie Medische Ethiek en Onderzoek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994 beschikt PTC Rustenburg over een Commissie Medische Ethiek (CME). Deze commissie zit in een samenwerkingsverband met het psychiatrisch ziekenhuis OLV (Brugge), pz Heilig Hart (Ieper), kliniek Sint-Jozef (Pittem).

De commissie medische ethiek (CME) buigt zich over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en heeft en begeleidende en raadgevende opdracht. Klinische studies bij patiënten kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de goedkeuring van de CME. Deze commissie onderzoekt of aan de wettelijk vereiste voorwaarden voldaan zijn zoals bijvoorbeeld verzekering of aangepaste informatie- en toestemmingsformulieren.

4Ethiekcommissie

Medewerkers, artsen of studenten die een onderzoek of enquête willen doen bij patiënten van PTC Rustenburg moeten hiervoor steeds het advies inwinnen van de Commissie Medische Ethiek. Zij moeten ook de correcte weg volgen i.v.m. het informeren van de betrokkenen en de doelstellingen van het onderzoek. De CME komt vier keer per jaar samen. Aanvragen dienen respectievelijk te gebeuren voor 20 februari, 20 mei, 20 september en 20 november.

Onderzoekers dienen het ingevulde aanvraagformulier per mail te sturen naar de onderzoekscoördinator Jotte Willem, de stafmedewerker ethiek en de secretaris commissie medische ethiek.

Reflectiegroep Ethiek

Naast de wettelijke commissie ethiek is er een reflectiegroep ethiek op het niveau van de VZW Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. Deze groep werkt adviesteksten uit inzake ethische thema’s in de zorg, zoals zorgvuldig omgaan met vrijheid beperkende maatregelen, beroepsgeheim of euthanasie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor medewerkers om ethisch advies in te winnen of een consultatieforum bijeen te roepen. Tot slot richt PTC Rustenburg ook laagdrempelige vormingsinitiatieven in voor medewerkers in de zorgpraktijk.

4 Ethiek Bannervak1
4 Ethiek Bannervak2
4 Ethiek Bannervak3