PTC Rustenburg beschikt over een moderne en aangepaste accommodatie voor zowel residentiële als semi-residentiële zorg alsook ambulante zorg.

Dit is ons aanbod, zo zijn wij georganiseerd

Tijdens het intake- en kennismakingsgesprek met één van onze drie psychiaters gaan we na hoe jij de beste hulp kan krijgen. Hierbij wegen we verschillende aspecten af met elkaar:

  • Kan een ambulante of deeltijdse behandeling volstaan of is een volledige opname nodig?
  • Is er ruimte en mogelijkheid voor explorerend psychotherapeutisch werk of is een andere insteek beter?

In wat volgt vind je een uitgebreide omschrijving van deze aspecten.

1 Onsaanbod BannerA
1 Onsaanbod BannerB
1 Onsaanbod BannerC

Tijdens het intakegesprek met één van de drie psychiaters wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hieronder volgen enkele vragen die hierbij van belang zijn.

  • 'Ben je in staat en bereid tot stilstaan bij jezelf? Is zelfonderzoek ook voor jou een - al dan niet nog te verwerven  - basishouding?' We verwachten een voldoende bereidheid en een minimale capaciteit opdat psychotherapie helpend zou kunnen zijn.
  • 'Hoeveel individuele steun heb je nodig tijdens jouw  therapeutisch proces?' Elke afdeling legt een ander accent.
  • 'Betreft het eerder een indicatie tot exploratie (archeologisch werk) of heb je eerder een nood aan steun, structuur en het verwerven van emotie-regulerende vaardigheden (architecturaal werk)?' Per paviljoen of dienst legt men andere accenten.
  • 'Heb je eerder baat bij een behandeling met leeftijdsgenoten of niet?' Ook wat dit aspect betreft kan binnen ons aanbod worden gedifferentieerd.
  • 'Is er sprake van acute verwardheid, psychose, een antisociale persoonlijkheidsproblematiek of ernstig middelmisbruik?' Dan is een doorverwijzing naar een ander centrum wellicht aangewezen.
  • Ben je zelf gemotiveerd of zijn het vooral anderen (partner, familie of gerechtelijke instanties) die een opname zinvol vinden?' Dan kan er mogelijks niet op de opnamevraag worden ingegaan.
  • 'In welke mate kan je baat hebben bij psychotherapie? Is het eerder als een biologisch-psychiatrisch te begrijpen probleem?' Dan kan het zijn dat andere centra meer aangewezen hulp kunnen bieden.

Het aanbod volgens de vorm van de zorg

Residentiële zorg

Bij een volledige opname verblijf je op één van de drie afdelingen die hier paviljoenen heten. In totaal is er plaats voor tweeënzeventig opgenomen patiënten. Elk paviljoen heeft een eigen interdisciplinair team dat jou van dichtbij begeleidt. Jouw therapeutisch traject word door het team gefaciliteerd en ondersteund met respect voor jouw eigenheid. De psychoanalyse is de inspiratiebron voor de werking in ons centrum.

1 Residentiële zorg verticaal

Tijdens de behandeling word je uitgenodigd om deel te nemen aan een programma dat bestaat uit verschillende therapieën die meestal in groepsverband plaatsvinden. In deze groep probeer je niet enkel te spreken over je gevoelens en gedachten, je probeert er ook creatief en lichamelijk vorm aan te geven. De maximale opnameduur bedraagt zes maanden. Tijdens de opname maken we, indien gewenst, contact met jouw eerdere behandelaars en stippelen we tijdig een degelijke opvolging voor je uit om na de opname mee verder te gaan.

Semi-residentiële zorg

Deze deeltijdse behandeling heet Postkuur. Het volgt steeds op een opnameperiode* en gaat door op maandag, dinsdag en vrijdag. De behandeling is gericht op klinisch herstel en maatschappelijke re-integratie en is afgestemd op het individuele verhaal van de patiënt.

De intensiteit, de samenstelling en de richting van het postkuurtraject tekenen we samen uit. Hierbij zien we jou als de eigenaar en de expert van jouw proces. De patiënt is de sturende kracht. Therapieën volg je er in groepsverband. Er is plaats voor 16 personen. 

1 Semiresidentieel Min

Een deeltijdse postkuurbehandeling duurt zes maanden. Indien nodig kan dit verlengd worden tot maximum een jaar.

*De overheid schrijft een opname van minimaal zeven nachten voor als voorwaarde om deze behandeling te kunnen starten.

Ambulant

Er is momenteel een beperkt ambulant aanbod bij zowel psychiaters als psychologen. De mogelijkheid van een uitbreiding bij psychologen wordt onderzocht.

Het aanbod volgens leeftijd

Zowel jongvolwassenen (vanaf 17 jaar) als volwassenen kunnen in Rustenburg terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Paviljoen 1 en 2 zijn de volwassenpaviljoenen, Paviljoen 3 is het jongvolwassenenpaviljoen. Leeftijd  is ook een relatief gegeven in het herstelproces:  het kan gebeuren dat ook jongere mensen op indicatie op paviljoen 1 en 2 verblijven en op paviljoen 3 geldt een leeftijdsmarge van 17 tot 30 jaar.

De afdelingen

Paviljoen 1 baseert zich op Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT). Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding denk je over jezelf, over anderen en over wat deze verschillen betekenen voor jouw relaties met jouw omgeving.

Op een verbeeldingsrijke manier gaan we nadenken, voelen en spreken over het denken en voelen van onszelf en anderen. Het vraagt een verlangen zich meer bewust te worden van jouw binnenwereld. Waar gewenst zijn er systeemtherapeutische accenten. Paviljoen 1 biedt plaats aan twintig patiënten.

1 Pav1 Min
1 Pav2 Min

Op paviljoen 2 ligt de nadruk op ontdekkend, groepstherapeutisch werk via confrontaties in het hier en nu, therapie én door het samenleven in groep. Je leert jezelf en jouw geschiedenis beter te begrijpen, alsook jouw klachten en symptomen die je in een beweging probeert te krijgen.

De klassieke psychoanalyse is de inspiratiebron voor de werking van deze afdeling, de systeemtherapie is aanvullend en versterkend. Hier kunnen twintig patiënten verblijven.

Op Paviljoen 3 werkt men er naast de psychoanalytische insteek ook mentalisatiebevorderend en systeemtheoretisch. Je leeft en volgt therapie in groep. 

Je staat, vertrekkend vanuit het hier en nu, stil bij jezelf en jouw geschiedenis. Je onderzoekt jezelf ook aan de hand van de systemen (het gezin, de familie, de relatie) waarin jij je buiten Rustenburg bevindt. Paviljoen 3 heeft twee afdelingen die elk plaats bieden voor zestien jongvolwassen patiënten.

1 Pav3 Min