PTC Rustenburg wil zich ontvankelijk en faciliterend opstellen, zowel ten aanzien van de patiënt en hun context als in de samenwerking in en buiten het centrum.

Unieke visie

Daar staan we voor, daar gaan we voor

Het psychotherapeutisch centrum Rustenburg is een uniek, kleinschalig psychotherapeutisch ziekenhuis met een van oudsher psychoanalytisch geïnspireerd behandelaanbod voor mensen met psychische moeilijkheden.
De laatste jaren werd deze aanpak uitgebreid met een systeemtherapeutisch aanbod.

De focus op de binnenwereld van de patiënten (al dan niet opgenomen) werd aangevuld met een bijkomende gerichtheid op hun interacties met de anderen in de buitenwereld. Dit gebeurt onder de vorm van het stimuleren van een positieve context-gerichte basishouding door alle medewerkers maar ook onder de vorm van koppel- of  gezinstherapie.

0 Visie Bannervak1 (1)
0 Visie Bannervak2 (1)
0 Visie Bannervak3 (1)

We hechten veel belang aan:

 • hulp en werk op de maat van mensen. We maken hiervoor gebruik van onze kleinschaligheid omdat we er van overtuigd zijn dat goede zorg voor patiënten en medewerkers hierbij gebaat is.
 • zelfreflectie en inlevingsvermogen in de ander. De mogelijkheid om te kunnen reflecteren over wat er gebeurt in de relatie met de ander, zowel bij patiënten en hun context als bij medewerkers en in het team.
 • de verbinding met de patiënt en hun context voorbij ‘het probleem of het symptoom’. Symptomen of problemen verwijzen naar minder zichtbare, onderliggende thema’s. Als we deze kunnen verkennen, dan zijn we er van overtuigd dat we duurzamere en leefbaardere oplossingen vinden.
 • een diversiteit aan therapieën, waarin patiënten aanknopingspunten vinden om in verbinding te geraken en een proces van herstel aan te gaan.
 • zaken die veel impact hebben op een gezonde omgeving en het welzijn van iedereen. Zoals het park met veel groen, gezonde en verse voeding, aandacht voor duurzaamheid en ’t Rustpunt, een ruimte voor bezinning en reflectie.

Rustenburg gaat er ten volle voor om:

2 Visie Tenvollevoor
 • al deze kenmerken die ons DNA zijn te behouden in een snel veranderende geestelijke gezondheidszorg, ook in de toekomst.
 • onze deskundigheid en energie met andere organisaties te verbinden om zo goed mogelijk continuïteit van zorg aan te bieden.
 • de vraag ‘wat is goede zorg in deze tijden’ als een spiegel voor ons te houden, elke dag opnieuw.
 • constructief en kritisch te zijn in onze contacten zowel in het centrum met medewerkers, patiënten en hun context als in de samenwerking met andere hulpverleners; we willen gaan voor het constructieve, kritische en tegensprekelijke debat.

Onze visie op zorg en kwaliteit

PTC Rustenburg is sedert zijn ontstaan een buitenbeentje binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een buitenbeentje is volgens het woordenboek Van Dale iemand die in zijn uiterlijk, gedrag of denkbeelden afwijkt van zijn omgeving.

 • Is Rustenburg uiterlijk afwijkend? Het is een kleinschalige voorziening met aandacht voor het schone, in een groene omgeving. Afwijkend of net trendsettend?
 • Is Rustenburg afwijkend in gedrag? Het is zorgzaam, gericht op de mens in al zijn eigenheden en verschillen. Soms afwachtend, steeds onderzoekend, ook wel steunend en adviserend. Afwijkend of goede zorg?
 • Heeft Rustenburg afwijkende denkbeelden? De mens, hetzij lijdende hulpvrager of hulpverlener, is niet te vatten in categorieën, wel in dimensies en facetten. Nooit dezelfde, steeds anders, hoe gelijkend op het eerste zicht ook. Het onbewuste van de mens wordt erkend als vormend voor wie iemand vandaag is. Afwijkend of de evidentie zelve?
2 Visiekwaliteitbanner

Het is een buitenbeentje dus, maar binnen de geestelijke gezondheidszorg. Niet erbuiten of ernaast. In onderzoekende afstemming, meanderend tussen eigenheid en aanpassing, tussen kwaliteit en de door de maatschappij gewenste kwantiteit, tussen vooral zoeken en soms ook vinden.

Hoewel, vrij naar Kopland, heeft ‘wie vindt wel goed gezocht’? Daar zijn we in Rustenburg goed in: in twijfel, in ambivalentie, in onzekerheid en in het laten bestaan, het - proberen - verdragen ervan.

Rustenburg, de naam heeft historische wortels, maar wordt niet altijd zo gelezen. Rusten mag dan wel waardevol zijn, zelfs noodzakelijk, het is geen doel op zich, noch voor een opgenomen persoon, noch voor een werknemer van ons centrum. Wel integendeel, in Rustenburg wordt hard gewerkt.

Proberen ‘worden wie je bent’ is immers allesbehalve een passief, rustig proces. (Friedrich Nietzsche)

Hulpbehoevende mensen stappen tijdens een behandeling in Rustenburg in een trein waarvan ze noch de precieze bestemming, noch het moment van aankomst kennen. Hetzij ambulant, dagtherapeutisch of onder de vorm van opname. Wat ze wel weten en mogen verwachten, is een gezamenlijke ontdekkingstocht met een geëngageerde gerichtheid op hen als mens.

2 Visienietzsche

Een zoektocht naar hun verhouding met zichzelf, hun emoties, hun lichaam, hun geschiedenis. Een zoektocht ook naar hun verhouding met betekenisvolle anderen, in het heden en verleden. Zo kan ook een medepatiënt, hulpverlener, kok, administrator of een andere gedaante als andere verschijnen.En ten derde ook een zoektocht naar hun verhouding met - onvermijdelijke - regels en wetten.

2 Visiezorgkwali Min

Psychotherapeutisch werk dat ontstaat in inter-actie met de ander, is niet meer dan zelfonderzoek. Via de ander onszelf ontmoeten is dan ook een essentieel onderdeel van het werk tijdens een opname waar groepspsychotherapie een centraal onderdeel van de werking vormt.

Het individu zoekt hulp. Zijn context kijkt en lijdt vaak mee. Een psychotherapeutische behandeling is dan ook steeds dubbelzinnig: wie een behandeling start, veroorzaakt daarmee onvermijdelijk ook een effect buiten zichzelf. Zelfonderzoek van symptomen en biografische logica is niet vrijblijvend, noch voor het individu, noch voor zijn omgeving.

Met Kierkegaard: Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.

Respecteren - consolideren - leren - confronteren en experimenteren.

 • We willen respecteren en consolideren wat goed is, zowel historisch ingebed als geschraagd door actuele inzichten.
 • We willen onderzoeken en leren van wat interessant is, aangebracht door patiënten, familie, zorgpartners binnen en buiten de VZW, de maatschappij of de overheid.
 • We willen ons laten confronteren door audits en in de toekomst ook peer reviews.
 • We willen vooral blijven experimenteren, telkens weer op zoek gaan, in betere afstemming met de mensen in Rustenburg, patiënt of werknemer.

Kortom we wensen een onderzoekende en bevragende houding aan te nemen. We doen dit het liefst als er een toegevoegde waarde is, het onze werking ondervraagt en ze optilt naar een kwalitatief hoger niveau. We willen daarbij trendsettend en innovatief zijn en blijven, soms tegendraads of een luis in de pels. Precies zoals van een buitenbeentje kan worden verwacht.